การรับรองคุณภาพ และ นโยบายของบริษัท
การรับรองคุณภาพ และ นโยบายของบริษัท
certificazioni
ระบบบริหารจัดการคุณภาพระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับการทำการตลาดในต่างประเทศเกี่ยวกับวัสดุเศษกระดาษที่นำไปรีไซเคิลของ: บริษัท

L.C.I. - ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษรีไซเคิลของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ที่ Viale della Repubblica193/B - 31100 Treviso ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ คือ

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008

ซึ่งหนังสือรับรองคุณภาพดังกล่าว ออกให้โดยสถาบัน SGS ลูกค้าและบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ ทั้งนี้ สถาบัน

SGS เป็นสถาบันรับรองและตรวจสอบคุณภาพซึ่งได้รับการรับรองจาก ACCREDIA
aa
ใบอนุญาต AQSIQ สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดประเทศจีน

L.C.I. ได้รับใบอนุญาต AQSIQ ที่ออกให้โดยสํานักงาน ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และ กักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทำข้อตกลงร่วมกันกับรัฐบาลของประเทศอิตาลีในเรื่องข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งออกเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไปยังตลาดประเทศจีน

สำหรับการดาวน์โหลดและเข้าดูรายละเอียดเอกสารในรูปไฟล์ pdf ให้คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้:
ใบอนุญาต AQSIQ สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดประเทศจีน

ใบรับรองคุณภาพ “BIR GOLD MEMBER” ในปี 2012

สำนักงานรีไซเคิลสากล (The Bureau of International Recycling-BIR) เป็นพันธมิตรตัวแทนของโลกอุตสาหกรรมรีไซเคิลมากกว่า 850 บริษัท และร่วมกับ 40 สหภาพจาก 70 ประเทศทั่วโลก สมาชิกชั้นนำระดับโลกในการจัดหาวัตถุดิบและเสาหลักสำคัญสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ใบรับรองคุณภาพ “BIR GOLD MEMBER”

นโยบายคุณภาพของบริษัท

จุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมหลักของบริษัท คือการจัดหาวัสดุเศษกระดาษที่มีด้วยกันหลากหลายประเภทให้กับลูกค้าเพื่อป้อนให้กับโรงงานผลิตกระดาษของลูกค้า โดยปฏิบัติตามกฎมายว่าด้วยการค้าและข้อบังคับทั่วไป รวมไปถึงการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดแห่งสัญญา โดยอาศัยวิธีการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิคเฉพาะและในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น ไม่ใช่แค่เป็นเพียงวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับและต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้รับการมอบหมายจากบริษัทให้ดำเนินการจัดหาและขยายพื้นที่การส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ประเทศในกลุ่มสหภาพเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเทศที่อยู่นอกกลุ่มสหภาพยุโรปด้วย โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ดังนั้นจากจุดมุ่งหมายที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น บริษัทจึงต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจที่ยึดมั่นอย่างแน่วแน่และสร้างความร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์และด้วยความจริงใจ ฉะนั้นสิ่งแรกที่บริษัทต้องมุ่งกระทำคือ การจัดหาวัสดุเศษกระดาษให้กับลูกค้าและรักษาระดับมาตรฐานด้านคุณภาพเอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างความมั่นใจในเรื่องเสถียรภาพของการดำเนินงานให้กับลูกค้าที่มีโรงงานผลิตกระดาษ และด้วยวิสัยทัศน์ในการทำงานของเราดังที่กล่าวมานี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงได้กำหนดหลักในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์พื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของบริษัทขึ้น ซึ่งจะต้องคำนึงถึงและนำไปพิจารณาเสมอไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องดำเนินการวางแผนคุณภาพ รวมถึงเมื่อต้องดำเนินการพิจารณาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท หลักในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์พื้นฐานที่กำหนดเหล่านี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าหลักในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์พื้นฐานนั้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผลสัมฤทธิ์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ
• ความคาดหวังของลูกค้าที่จะได้รับความพึงพอใจเปรียบเสมือนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่บริษัทควรจะต้องตระหนักถึง เพราะเหตุนี้ พนักงานทุกคนจึงจำเป็น ต้องให้ความร่วมมือและใส่ใจกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่ได้รับการรับรองของบริษัท เพื่อให้สามารถทำการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะกำจัดข้อบกพร่อง และ/หรือ ข้อผิดพลาด และสาเหตุของข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดนั้น ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก
• พนักงานทุกคนของบริษัท จะต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพ ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะในส่วนของงานที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้น แต่ต้องมุ่งมั่นในการที่จะทำให้พันธกิจที่เรายึดมั่นอยู่นั้นเป็นจริงหรือเป็นรูปธรรมขึ้นมา โดยจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่า เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท เริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อของลูกค้าไปตลอดจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพ และ“ความรวดเร็ว” ในการดำเนินงานที่แต่ละคนรับผิดชอบอยู่ในแต่ละภาคส่วน เพื่อความลื่นไหลอย่างต่อเนื่องของการดำเนินงาน
• การพัฒนาวัฒนธรรมในเรื่องการให้ความใส่ใจต่อตลาดนั้นเป็นวัตถุประสงค์พื้นฐาน และจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษ: การสอบถามข้อมูลทั้งหมดที่มาจากตลาดจะต้องได้รับการตรวจสอบ ประเมิน และ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นรูปธรรม และ/หรือ ตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละราย
• ความพึงพอใจของลูกค้าสามารถแสดงให้เห็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกจากความถูกต้องเหมาะสมของบริการที่นำเสนอ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่พบในตลาด และ การจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งความถูกต้องเหมาะสมนั้น จะต้องดูถึงความต้องการของลูกค้าทั้งหมดทั่วโลก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือระหว่างกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน
• การรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นผู้ที่จัดหาวัตถุดิบป้อนให้แก่ธุรกิจของบริษัท และ การทำให้ความร่วมมือดังกล่าวนั้นดำรงอยู่ต่อไป ถือเป็นวัตถุประสงค์พื้นฐานประการหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท
• ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า ต่าง ๆ ของเราเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้น จะขึ้นอยู่กับการเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้า (มูลค่า/ราคา) และ การดำเนินงาน (ความพร้อมในการส่งมอบ และ การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย) การตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า อย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญข้อนี้ได้
• วัตถุประสงค์พื้นฐานอีกประการหนึ่งสำหรับบริษัทของเราคือ การควบคุมประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละฝ่าย เพื่อติดตามการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่ใช้ในการชี้วัดการดำเนินงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นโยบายคุณภาพของบริษัททั้งหมดนี้ พนักงานทุกคนจะต้องทราบ ดังนั้น การสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพของบริษัทและความจำเป็นที่จะต้องให้ความใส่ใจต่อการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติหรือหลักในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จึงถือเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

aa