ประเภทของกระดาษ
กระดาษ กลุ่มที่ 1: กระดาษเกรดธรรมดา
carta qualità ordinaria
กระดาษ กลุ่มที่ 2: กระดาษเกรดปานกลาง
carta qualità media
กระดาษ กลุ่มที่ 3: กระดาษเกรดสูง
carta qualità superiore
กระดาษ กลุ่มที่ 4: กระดาษคราฟท์หรือกระดาษเหนียว
Carta qualità kraft
กระดาษ กลุ่มที่ 5: กระดาษเกรดพิเศษ
Carta qualità speciale