การรีไซเคิลกระดาษ
<h2>Riciclo e commercio carta - cartone - da macero</h2> <h3>Riciclaggio - lavorazione - vendita - fornitura carta riciclata</h3> Professionalit&agrave; e specializzazione, rapporti con diverse realt&agrave; produttive che hanno a che fare con la<b> carta da riciclare</b> e con altre che invece cercano<b> carta riciclata</b> o <b>carta da macero</b>: queste sono le peculiarit&agrave; LCI.
การรีไซเคิลกระดาษ
กระดาษใช้แล้วนั้นแสดงให้เห็นถึงอัตราร้อยละในสัดส่วนที่มากของขยะที่มาจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหมดที่ทิ้งหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ซึ่งต้องนำไปย่อยสลาย และด้วยแนวคิดที่ว่าจะต้องเพิ่มการรีไซเคิลให้มากขึ้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้นด้วย โดยมีการแปรรูปให้หลากหลายเพื่อสนองต่อการใช้งานในหลายรูปแบบ นับเป็นการช่วยลดปริมาณกระดาษที่ต้องส่งไปยังที่ฝังกลบขยะมูลฝอยหรือเตาเผาขยะ รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ลงเพื่อนำเอาเส้นใยเซลลูโลสไปผลิตกระดาษ ทั้งนี้ต้นไม้และพืชทั้งหลายนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ซึ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชที่ให้คอยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจน ดังนั้นการรีไซเคิลกระดาษ จึงเป็นแง่คิดซึ่งมีนัยสำคัญยิ่งที่ใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ (ลดของเสียและต้นทุนวัตถุดิบ) และในเชิงจริยธรรม (ลดขยะและอากาศสะอาดขึ้น) ดังนั้นพันธกิจของบริษัท LCI คือ ต้องการสนับสนุนคุณค่าหรือคุณประโยชน์เหล่านี้ในเชิงปฏิบัติ ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต